Έκδοση 1.1.2

 

Όροι Χρήσης

 

Κάθε επισκέπτης των σελίδων, περιλαμβανομένης και της χρήσης υπηρεσιών, του δικτυακού τόπου www.vwclub.gr ή www.hellenicvwclub.gr ή των επιμέρους τόπων (στο εξής για λόγους συντομογραφίας θα αναφέρονται ως «δικτυακός τόπος») παραχωρεί ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και γενικά των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

 

Στον «δικτυακό τόπο» δίδεται η δυνατότητα οι επισκέπτες να πραγματοποιήσουν εγγραφή, να προσδιοριστούν ως «μέλη»  και να ορίσουν εξατομικευμένες ρυθμίσεις. Μάλιστα στα μέλη εφαρμόζονται επίπεδα πρόσβασης ή ποινές κατά την διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή. Η ομάδα μελών αποτελεί μια ειδική κατηγορία επισκεπτών και ως εκ τούτου οφείλουν να τηρούν τους όρους χρήσης και εν συνεχεία θα προσδιορίζονται και τούτοι με το λεκτικό «επισκέπτης».

 

Ο επισκέπτης (και τα μέλη) υιοθετούν, άνευ αντίρρησης, την αρχή ότι ο «δικτυακός τόπος» αναπτύσσεται και συντηρείται ως μια εθελοντική προσπάθεια του διαχειριστή (εφεξής Admin) και μιας ομάδας συντονιστών που επιτελούν αμισθί ξεχωριστό έργο και δεν μπορούν να τεθούν προς αυτούς αξιώσεις πάσης φύσεως. Οι συντονιστές διακρίνονται ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης τους στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου ή σε μεμονωμένα μέρη. Έτσι προκύπτουν οι συντονιστές περιεχομένου γενικής εμβέλειας με το διακριτικό τίτλο Global Moderators και οι συντονιστές με τοπική – μεμονωμένη πρόσβαση με τίτλο Local Moderators. Επιπλέον υπάρχει ο βοηθός διαχειριστή με λεκτικό Co-Admin που διαθέτει διευρυμένη πρόσβαση για την υποστήριξη του έργου όλων των συντονιστών. Το σύνολο των μελών με τα αυξημένα δικαιώματα θα περιγράφεται στο παρόν έγγραφο με το λεκτικό «διαχειριστή ομάδα» ή «ομάδα συντονιστών».

 

Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου όντας ιδρυτής της ανοικτής κοινότητας (την 27/1/2004) και κατανοώντας τις ιδιαίτερες ανάγκες οργάνωσης που προέκυψαν από την σύσταση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΩΝ VOLKSWAGEN οχημάτων (που συνέβη το 2006) παραχώρησε προς την λέσχη στο δημόσιο σύστημα συζητήσεων ενότητες θεμάτων (εφεξής σημεία φιλοξενίας) για τα οποία την αρμοδιότητα χειρισμού έχουν τα μέλη του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου. Μάλιστα στο μέτρο του εφικτού παρέχει – πάντα αφιλοκερδώς – δυνατότητες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες με την δυνατότητα υπαναχώρησης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντοπίζονται από το λεκτικό «Board Of Directors» ή «BoD». Επιπλέον οι επισκέπτες που έχουν καταβάλει ετήσια συνδρομή υπέρ της οικονομικής ενίσχυσης της λέσχης διακρίνονται με το λεκτικό «VIP μέλη». Από την 1/3/2013 με απόφαση του Δ.Σ. εφαρμόζονται ειδικά δικαιώματα πρόσβασης επεξεργασίας περιεχομένου σε VIP μέλη που θα έχουν την ευθύνη διοργάνωσης εκδηλώσεων και συναντώνται με το λεκτικό «Συντονιστές Συναντήσεων» ή «Meeting Moderators». Σημειώνεται ότι η λειτουργία της ανοικτής κοινότητας παραμένει ακέραιη και ανεξάρτητη από την λέσχη.

 

Άπαντες οφείλουν να αναγνώσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης πριν από την επίσκεψη ή/και τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του «δικτυακού τόπου». Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους δεν συνίσταται η χρήση των υπηρεσιών/σελίδων και του περιεχομένου αυτού.

 

Ο επισκέπτης υποχρεούται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για αλλαγές χωρίς να απαιτείται να λαμβάνει ειδοποίηση από τον διαχειριστή. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων/υπηρεσιών του «δικτυακού τόπου» ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

 

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του «δικτυακού τόπου», συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων του, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το συγκεκριμένο «δικτυακό τόπο», χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος «δικτυακού τόπου» και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 

Παραχώρηση δικαιωμάτων

 

Ο επισκέπτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα και παραχωρεί στον διαχειριστή του «δικτυακού τόπου» και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της λέσχης τα κάτωθι δικαιώματα:

- την επιβολή ολικής ή μερικής ή τμηματικής άρνησης πρόσβασης στις σελίδες και τις υπηρεσίες

- την παύση ή την τροποποίηση ή την πλήρη διακοπή οποιασδήποτε υπηρεσίας

- την δυνατότητα διαχείρισης/επεξεργασίας/διαγραφής των κειμένων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, και γενικά όλων των αρχείων που καταχωρούνται στο δημόσιο σύστημα συζητήσεων

- την δυνατότητα διαγραφής του συνόλου των στοιχείων λογαριασμού σε αυτό τον δικτυακό τόπο

- την επιβολή οποιαδήποτε μορφής περιορισμών σε οποιαδήποτε ανάρμοστη ενέργεια ή πράξη ή συμπεριφορά

- την δυνατότητα της αρχειοθέτησης για την βελτίωση της λειτουργίας του δικτυακού τόπου

- να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια παύσης ή διαγραφής του γραμματοκιβωτίου

- να παύει την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων προς τον επισκέπτη

- να παραδίδει στις αρμόδιες αρχές κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας τα στοιχεία που αποθηκεύονται αυτόματα

- να εφαρμόζει όλα τα παραπάνω άνευ ειδοποίησης

- την εμφάνιση αυτού σε οπτικό-ακουστικό υλικό (π.χ. φωτογραφίες, βίντεο) που καταγράφεται κατά την διάρκεια εκδηλώσεων και που πιθανό να χρησιμοποιηθεί για ενημέρωση και ότι παραιτούνται του δικαιώματος πάσης φύσεως αποζημίωσης που προκύπτει από το γεγονός αυτό.

 

Ευθύνη επισκέπτη

 

Ο επισκέπτης των σελίδων/υπηρεσιών του «δικτυακού τόπου» οφείλει να εφαρμόζει τους κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου. Επιπλέον τηρεί πιστά τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες.

Οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του «δικτυακού τόπου».

Απαραίτητα θα πρέπει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την επίσκεψη και χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο δικτυακό τόπο www.vwclub.gr ή www.hellenicvwclub.gr ή των επιμέρους τμημάτων και είναι απόρροια κακής ή αθέμιτης χρήσης των σχετικών σελίδων/υπηρεσιών από τον επισκέπτη/χρήστη ανάγεται στη αποκλειστική ευθύνη του ιδίου.

Στην περίπτωση καταχώρησης περιεχομένου (π.χ. ανάρτησης φωτογραφιών) οφείλει να προστατεύει τα σημεία που καταδεικνύουν προσωπικά δεδομένα και δύναται να οδηγήσουν σε κακόβουλες ενέργειες.

 

Περιορισμός ευθύνης

 

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο διαχειριστής:

- δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης  των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

- δεν ευθύνεται για την τυχόν μετάδοση «ιού» ή άλλων παρόμοιων λογισμικών από την χρήση των υπηρεσιών του «δικτυακού τόπου».

- δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο που καταχωρείται στον δικτυακό τόπο (π.χ. κείμενο, φωτογραφίες κλπ) από τους επισκέπτες ή υιοθετείται από την ομάδα συντονιστών. Αποτελεί απόψεις/ενέργειες των επισκεπτών οι οποίοι αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη για τις πάσης φύσεως αξιώσεις τρίτων.

- δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

- δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή/και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

 

Τα περιεχόμενα του «δικτυακού τόπου» παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο διαχειριστής αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

 

Οτιδήποτε παρέχεται στους επισκέπτες μέσω του «δικτυακού τόπου» δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για την διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλεισμένης οποιασδήποτε ευθύνης του διαχειριστή.

 

Ο διαχειριστής επιφυλάσσεται εν γένει έναντι πάντων κάθε νόμιμου και συμβατικού δικαιώματός του, πέραν των ρητώς αναφερομένων στο παρόν έγγραφο.

 

"Δεσμοί" προς άλλους δικτυακούς τόπους

 

Στο περιεχόμενου του «δικτυακού τόπου» ενδεχομένως να υπάρχουν παραπομπές – δεσμοί – υπερσυνδέσεις – links προς άλλους δικτυακούς τόπους. Ουδείς από την διαχειριστική ομάδα ελέγχει ή ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στους οποίους γίνεται η παραπομπή μέσω "δεσμών" (links). Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους διαχειριστές των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Η διαχειριστική ομάδα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (Email)

 

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στηρίζεται στην πλατφόρμα Microsoft Windows Live Mail - Domains και παρέχεται – αφιλοκερδώς – από το «δικτυακό τόπο» στα μέλη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΩΝ VOLKSWAGEN οχημάτων τα οποία έχουν εγγραφεί στο μητρώο της λέσχης και είναι οικονομικά τακτοποιημένα καταβάλλοντας ετήσια συνδρομή.

Η χρήση του λογαριασμού γίνεται με ανεπιφύλακτη υιοθέτηση όλων των όρων του Microsoft Windows Live Mail και των ειδικών όρων που θέτει ο διαχειριστής του «δικτυακού τόπου».

 

Συνομιλίες (Chat, Shoutbox, Instant Messenger)

 

Αυτός ο «δικτυακός τόπος» παρέχει την δυνατότητα πραγματοποίησης συνομιλιών σε πραγματικό χρόνο με άλλους χρήστες του διαδικτύου. Αυτό γίνεται με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Internet (NETIQUETTE). Για την ανάρτηση κειμένου είναι υποχρεωτική η χρήση ελληνικών χαρακτήρων εκτός και αν συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι, που θα πρέπει προηγουμένως να έχουν γνωστοποιηθεί στην ομάδα των διαχειριστών. Η συμμετοχή στις συνομιλίες θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα. Κάθε επισκέπτης που συμμετέχει οφείλει να μην προσβάλει ή θίγει με όποιονδήποτε τρόπο πρόσωπα ή καταστάσεις.

 

Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

 

Τα Ενημερωτικά Δελτία (newsletters) τα οποία ο επισκέπτης των υπηρεσιών/σελίδων του δικτυακού τόπου λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) ή στο σύστημα δημόσιων συζητήσεων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του παρόντος δικτυακού κόμβου και ως εκ τούτου προστατεύονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

 

Δημόσιες συζητήσεις (Forum)

 

Ο «δικτυακός κόμβος» παρέχει, μεταξύ άλλων, στους επισκέπτες την δυνατότητα να λάβουν μέρος σε ένα σύνολο δημόσιων συζητήσεων (στο εξής Φόρουμ ή Forum). Με την συμμετοχή τους στο Φόρουμ οι επισκέπτες ή τα μέλη μπορούν να διατυπώσουν τις προσωπικές απόψεις τους μέσω γραπτών μηνυμάτων, για τις οποίες διατηρούν την πνευματική ιδιοκτησία, εφόσον δεν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Οι απόψεις θα πρέπει να διατυπώνονται με ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλουν ή θίγουν με οποιονδήποτε τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις. Το περιεχόμενο των μηνυμάτων δεν εκφράζει ούτε υιοθετείται από τον διαχειριστή ή τους εκπροσώπους του «δικτυακού τόπου».

 

Η συμμετοχή σε αυτές τις συζητήσεις προϋποθέτει την τήρηση ορισμένων κανόνων, προκειμένου να διασφαλιστεί το επίπεδο των συζητήσεων, όσο και την αποφυγή παρεξηγήσεων μεταξύ των μελών. Για την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων έχουν οριστεί, εκτός του διαχειριστή, συντονιστές με τοπικό ή γενικό επίπεδο πρόσβασης. Αυτοί, εκτός των τυχόν άλλων υποχρεώσεων τους, είναι αρμόδιοι για την διατήρηση του περιεχομένου των συζητήσεων καθαρού από μεμπτό περιεχόμενο, στο μέτρο του δυνατού. Δεν υποχρεούνται στην αξιολόγηση όλων των μηνυμάτων που αναρτώνται. Διατηρούν το δικαίωμα της επέμβασης, επεξεργασίας, συμπλήρωσης και διαγραφής των μηνυμάτων που δημοσιεύονται στο Φόρουμ καθώς και της προσωρινής ή μόνιμης απομάκρυνσης επισκεπτών/μελών από μερικές ή όλες τις κατηγορίες των συζητήσεων.

 

Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα της προσωρινής ή μόνιμης διακοπής της υπηρεσίας, της μερικής ή πλήρης διαγραφής μηνυμάτων ή δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων ή θεματικών ενοτήτων.

 

Η συμμετοχή στις δημόσιες συζητήσεις (Φόρουμ) σημαίνει ότι ο επισκέπτης υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί ψευδώνυμο με προσβλητικό περιεχόμενο ή ουσία, ιδιαίτερο προσανατολισμό (π.χ. πολιτικό, θρησκευτικό, αθλητικό), ονόματα ή λέξεις κλειδιά, που έχουν κατοχυρωθεί και αποτελούν κατατεθέντα σήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε επισκέπτης μπορεί να εγγραφτεί στο Φόρουμ μόνο με ένα ψευδώνυμο. Για την εγγραφή δεν απαιτείται αγορά προϊόντος ή συνδρομή. Ωστόσο για την προβολή μεμονωμένων κατηγοριών ή θεματικών ενοτήτων της λέσχης από τα VIP μέλη απαιτείται η οικονομική υποστήριξη της λέσχης μέσω της ετήσιας συνδρομής που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Στα μηνύματα που αναρτώνται θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια, λιτότητα, ουσία και να είναι ευανάγνωστα. Να χρησιμοποιούνται Ελληνικά μικρά (πεζά) γράμματα (Ελληνικές γραμματοσειρές - χαρακτήρες) και όχι Greeklish. Επισκέπτης που δεν μπορεί να εφαρμόζει την ελληνική γραφή οφείλει να ενημερώσει τον διαχειριστή προκειμένου να ληφθεί υπόψη το πρόβλημα που παρουσιάζεται, διαφορετικά το μέλος/επισκέπτης μπορεί να αποβληθεί προσωρινά ή μόνιμα. Σε περιπτώσεις επανάληψης της παραβίασης του όρου ενδέχεται η διαγραφή του άρθρου ή της δημοσίευσης χωρίς καμία προειδοποίηση.

 

Κάθε δημοσίευση απαγορεύεται να περιέχει κείμενο υβριστικό, άσεμνο, πρόστυχο, χυδαίο, συκοφαντικό, απεχθές, απειλητικό, πορνογραφικό, ειρωνικό, ιδιαίτερα έντονο προσανατολισμό (π.χ. θρησκευτικό, πολιτικό, αθλητικό κλπ), «δεσμούς» προς άλλους δικτυακούς τόπους που περιέχουν τέτοια μέρη ή παράνομο περιεχόμενο. Επίσης κάθε δημοσίευση απαγορεύεται να διαθέτει αρχεία συνημμένα που να περιέχουν παράνομο λογισμικό, ιούς ή άλλο λογισμικό που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα συστήματα των υπολοίπων μελών. Γενικά τα μηνύματα απαγορεύεται να περιέχουν σημεία που μπορούν να εκθέσουν τον «δικτυακό τόπο» και τα μέλη αυτού καθώς επίσης και να οδηγούν σε πράξεις αξιόποινες ή αντίθετες προς την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και των διεθνών συμβάσεων.

 

Η αναφορά σε δημοσιεύματα τρίτων πνευματικής ιδιοκτησίας κατόχων μπορεί να γίνει μόνο με την άδεια τους και με την αναφορά της πηγής/νόμιμου κατόχου.  

Κατά την συγγραφή κειμένων δημόσιων ή ιδιωτικών απαγορεύεται αυστηρά η αναφορά/παραπομπή υπό οποιονδήποτε τρόπο σε άλλες ομάδες ή κοινότητες επίσημου ή ανεπίσημου χαρακτήρα που έχουν όμοια κατεύθυνση με το Hellenic VWClub αλλά χρησιμοποιούν αυτό τον «δικτυακό τόπο» με σκοπό την διαφήμιση τους. Τέτοιες συμπεριφορές ενδέχεται να τιμωρούνται μόνιμα ή προσωρινά.

 

Όταν υπάρχει διένεξη απόψεων μεταξύ των μελών τότε ο διαχειριστής του «δικτυακού τόπου» έχει το δικαίωμα της εφαρμογής τελικής απόφασης, εφόσον το πρόβλημα αφορά το αντικείμενο που αναλύεται στις σελίδες αυτού του «δικτυακού τόπου». Οι διενέξεις απόψεων, καθώς και θέματα άσχετα με το αντικείμενο του «δικτυακού τόπου», μπορούν να αναρτώνται στην κατηγορία «Διάφορα - Διαφωνίες».

 

Οι δημοσιεύσεις στην ενότητα «Γενικά – Άσχετα» και την κατηγορία «Διάφορα» δεν ελέγχονται πλήρως και θα διαγράφονται άμεσα εφόσον το περιεχόμενο τους ξεφεύγει από το αρχικό δημοσίευμα ή το περιεχόμενο τους αντιτίθεται σε σημεία των όρων χρήσης. Ο διαχειριστής διατηρεί την δυνατότητα να διαγράφει οποιοδήποτε θέμα ή συζήτηση ή σχόλιο οποιαδήποτε στιγμή διαφορετικά θα διαγράφονται μετά την παρέλευση δύο (2) ημερών από οποιονδήποτε εκπρόσωπο του «δικτυακού τόπου». Εξαιρούνται δημοσιεύσεις που έχουν δημιουργηθεί από τον διαχειριστή ή τον webmaster.

 

Σε όλες τις κατηγορίες και κάτω από κάθε δημοσίευση εμφανίζεται ειδικό κουμπί που προωθεί το χρήστη σε φόρμα αναφοράς της δημοσίευσης στους συντονιστές. Κάθε επισκέπτης/μέλος οφείλει να αναφέρει άμεσα κάθε μήνυμα το περιεχόμενο του οποίου δεν συμβαδίζει με τους όρους χρήσης.

 

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των δυνατοτήτων του «δικτυακού τόπου», π.χ. προσωπικά μηνύματα, υπογραφές κ.τ.λ. για διαφημιστικούς λόγους, προώθηση άλλων ιστοσελίδων, προϊόντων ή υπηρεσιών. Όσο αφορά την διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών υπάρχει σχετική κατηγορία που αφορά τους χορηγούς της λέσχης. Εκεί μπορούν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες, αφού επιτευχθεί συμφωνία στα πλαίσια Χορηγικού Προγράμματος, κατόπιν επικοινωνίας με το Διοικητικό Συμβούλιο, να αναρτήσουν τις προσφορές τους. Η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί και με την χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση info@vwclub.gr.

 

Κάθε εγγεγραμμένο μέλος κατά την συμμετοχή του μπορεί να προσαρμόζει ρυθμίσεις που αφορούν την παρουσία του στο Φόρουμ. Αυτό γίνεται με την χρήση χαρακτηριστικών γνωρισμάτων όπως την υπογραφή και το avatar.

Υπογραφή είναι το κείμενο που προστίθεται στο τέλος κάθε μηνύματος που αναρτάται στο Φόρουμ. Οι υπογραφές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν:

Σε κάθε περίπτωση προσμετρούνται και οι κενές γραμμές.

Τέλος η υπογραφή μπορεί να περιέχει κείμενο το οποίο θα πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες του εγγράφου αυτού.

Το avatar αποτελεί μια μικρή εικόνα που αποθηκεύεται στο προφίλ κάθε εγγεγραμμένου μέλους και μπορεί να χρησιμοποιείται και από άλλα μέλη. Μπορεί να περιέχει εικόνα η οποία θα πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες του εγγράφου αυτού. Στο avatar επιτρέπεται η χρήση εικόνας μεγέθους μέχρι 20 kilo byte και με μέγιστη ανάλυση 80x80 pixels.

 

Η χρήση των ετικετών, TAG ή TAGs, έχει επιβληθεί στην σύγχρονη εποχή προκειμένου για την κατηγοριοποίηση του περιεχομένου και την διευκόλυνση της αναζήτησης θεμάτων και τίτλων ανάμεσα σε μια πληθώρα ψηφιακών δεδομένων. Στη νέα έκδοση του συστήματος δημοσίων συζητήσεων έχει προστεθεί η δυνατότητα χρήσης ετικετών/TAG και οφείλουν όλοι οι χρήστες/επισκέπτες κατά την δημιουργία κάποιας δημοσίευσης να εισάγουν στα στοιχεία σύνταξης τις κατάλληλες ετικέτες. Έτσι το θέμα τους θα προβάλλεται περισσότερο και θα εμφανίζεται στις σχετικές αναζητήσεις των χρηστών. Μέλη που κατά επανάληψη δεν χρησιμοποιούν το σύστημα των ετικετών θα δέχονται κατάλληλες συστάσεις.

 

Το Garage αποτελεί ειδικό ένθετο του συστήματος δημοσίων συζητήσεων και το κάθε μέλος μπορεί να δημοσιεύσει στοιχεία για το όχημα που έχει, με δική του πρωτοβουλία. Τα υπόλοιπα μέλη έχουν την δυνατότητα σχολιασμού. Φυσικά ισχύουν όλοι οι παραπάνω κανόνες για το ένθετο αυτό.

 

Τα Albums αποτελούν ειδικό ένθετο του συστήματος δημοσίων συζητήσεων και το κάθε μέλος μπορεί να δημιουργήσει κάποιο προσωπικό ή δημόσιο άλμπουμ ώστε τα υπόλοιπα μέλη να μπορούν να παρακολουθήσουν εικόνες που το κάθε μέλος επιθυμεί με δική του πρωτοβουλία να δημοσιεύσει. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι κανόνες χρήσης που αφορούν τις δημόσιες συζητήσεις. Επειδή η δημοσίευση των εικόνων γίνεται με προσωπικές ενέργειες θεωρείται δεδομένο ότι ο χρήστης που τις δημοσίευσε φέρει και την ευθύνη σχετικά με τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή την πράξη. Επιπρόσθετα ο διαχειριστής ή οι εκπρόσωποι του «δικτυακού τόπου» δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για την δημοσίευση εικόνων που προσβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο άτομα ή καταστάσεις ή προσωπικά δεδομένα. Ο οποιοσδήποτε που θεωρεί ότι συντρέχει λόγος διαγραφής μιας εικόνας ή συνόλου θα πρέπει να ενημερώσει τον διαχειριστή στο email webmaster@vwclub.gr και να αναφέρει τα στοιχεία του και τους λόγους που επιθυμεί να γίνει η διαγραφή.

 

Απαγορεύεται ρητά η δημοσίευση μηνυμάτων με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Είτε στο τίτλο της δημοσίευσης ή της θεματικής ενότητας είτε στο κύριο μέρος. Η χρήση κεφαλαίων γραμμάτων αντιστοιχίζεται με την αυξημένη ένταση της φωνής και δημιουργεί κακή εντύπωση σε αυτούς που συμμετέχουν στις συζητήσεις. Κεφαλαία γράμματα μπορεί να χρησιμοποιήσει ο διαχειριστής ή ένας συντονιστής γενικού επιπέδου πρόσβασης, προκειμένου να τονίσει την σπουδαιότητα ενός θέματος.

 

Spam θεωρούνται οι ενέργειες έμμεσης διαφήμισης προϊόντων ή sites μέσα από τις δημόσιες συζητήσεις, τα προσωπικά μηνύματα, τις υπογραφές κ.τ.λ. Όταν πραγματοποιηθεί επανάληψη αναφοράς σε συγκεκριμένο site ή προϊόν πάνω από πέντε (5) φορές, από ένα ή περισσότερα μέλη, τότε θεωρείται ότι γίνεται spam και θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα.

Ενδεχόμενη παράβαση των ειδικών κανόνων του Φόρουμ μπορεί να επιφέρει, μεταξύ άλλων, την προσωρινή ή μόνιμη απομάκρυνση του μέλους από τις δημόσιες συζητήσεις, την προσωρινή διακοπή της λήψης μηνυμάτων, την δέσμευση του ψευδωνύμου.

 

Παρενόχληση μελών θεωρείται, μεταξύ άλλων, η αποστολή μηνυμάτων υπέρ του δέοντος φιλικού προς ερωτικού χαρακτήρα. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα διαδικτυακό χώρο, δυστυχώς, ενδέχεται κάποιοι χρήστες αυτού να μην έχουν πάντα σαν σκοπό την ορθή χρήση αυτού, να ξεφεύγουν απο το πνεύμα της ύπαρξης του Hellenic VWClub και να το χρησιμοποιούν ως μια μέθοδο επέκτασης του προσωπικού τους κύκλου γνωριμιών και όχι μόνο. Ο διαχειριστής του «δικτυακού τόπου» έχει ενημερωθεί κατά καιρούς σχετικά με παρενόχληση των μελών μέσω προσωπικών μηνυμάτων που ξεπερνάνε τα όποια όρια του φιλικού επιπέδου, παραπέμπουν σε ερωτικούς χαρακτηρισμούς και θίγουν την προσωπικότητα του παραλήπτη. Αυτού του είδους ο έλεγχος όμως είναι αδύνατο να γίνεται άμεσα από τα μέλη διαχείρισης, οπότε οι παραλήπτες τέτοιων μηνυμάτων παρακαλούνται θερμά να επικοινωνούν άμεσα με τον διαχειριστή του «δικτυακού τόπου», ο οποίος θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα μεταξύ των οποίων είναι η κατά 50% αύξηση του βαθμού προειδοποίησης και η μόνιμη απομάκρυνση του αποστολέα, με ή χωρίς προειδοποίηση. Για την επικοινωνία με τον διαχειριστή οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα Π.Μ. με παραλήπτη τον διαχειριστή (doggy) ή μέσω email στο webmaster@vwclub.gr. 

 

Τοποθεσίες

 

Στο σύστημα δημοσίων συζητήσεων εντάχθηκε πιλοτικά ένα νέο πρόσθετο λογισμικό στο οποίο ο κάθε επισκέπτης δύναται να σημειώσει σε παγκόσμιο χάρτη την περιοχή του. Η δήλωση της τοποθεσίας γίνεται με ευθύνη του επισκέπτη. Σημειώνεται ότι ο επισκέπτης μπορεί να δηλώσει οποιοδήποτε επιθυμητό κατά αυτόν σημείο π.χ. διεύθυνση διαμονής, αόριστα τον δήμο ή την περιοχή του ή και όποιο άλλο σημείο θέλει. Κάθε επισκέπτης μπορεί να ορίσει μέχρι 1 σημείο. Κατά τα λοιπά δικαιώματα και πολιτικές ισχύουν όλα όσα περιγράφονται στα σχετικά άρθρα του αρχείου αυτού.

 

Αγγελίες

 

Ο «δικτυακός τόπος» φιλοξενεί σημείο στο σύστημα δημοσίων συζητήσεων όπου με την λειτουργία ειδικού λογισμικού οι εγγεγραμμένοι επισκέπτες μπορούν να δημοσιεύσουν ιδιόκτητα αντικείμενα νόμιμης προέλευσης με στόχο την πώληση, την ζήτηση ή/και ανταλλαγή τους. Οι επισκέπτες κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες τα απλά μέλη, τα VIP μέλη και τους χορηγούς με σκοπό τον προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος που η δημοσίευση τους θα είναι εμφανής, τα σημεία προβολής και της δυνατότητας ανανέωσης. Ωστόσο όλοι οι επισκέπτες μπορούν να αναγνώσουν τις αγγελίες.


Κανένας εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής δεν συμμετέχει αλλά ούτε και ελέγχει τυχόν αγοραπωλησίες που λαμβάνουν χώρα μεταξύ των μελών οποιασδήποτε κατηγορίας αυτού του δικτυακού τόπου. Κατά συνέπεια ότι ενέργειες ή πράξεις γίνονται κατά τις αγοραπωλησίες αφορούν μόνο τα συμβαλλόμενα μέρη και μόνον αυτά, άσχετα αν μέρος ή όλο το περιεχόμενο της συμφωνίας τους φιλοξενείται στο λογισμικό συζητήσεων του «δικτυακού τόπου». Επομένως τυχόν διαφωνίες ή άλλες ενστάσεις μεταξύ των μερών επιλύονται με μεθόδους που δεν αφορούν τον «δικτυακό τόπο» και τα υπόλοιπα μέλη του.


Οι συντάκτες αγγελιών οφείλουν να αναγράφουν εξ αρχής το κόστος του αντικειμένου, την κατάσταση του, πληροφορίες προέλευσης καθώς, μια πλήρη περιγραφή και να συμπεριλαμβάνουν φωτογραφίες. Αγγελία χωρίς κόστος θα διαγράφεται χωρίς ενημέρωση. Η συνεννόηση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών θα γίνεται είτε μέσω Π.Μ., είτε με την χρήση των ερωταπαντήσεων που υποστηρίζεται από το ειδικό λογισμικό αγγελιών ή με άλλους τρόπους επικοινωνίας.


Η αρχική δημοσίευση μπορεί να φιλοξενεί ερωταπαντήσεις ενδιαφερόμενων και συντακτών μόνο σε ότι αφορά στοιχεία επί των χαρακτηριστικών του προσφερόμενου αντικειμένου και γενικά διευκρινιστικές ερωτήσεις. Τυχόν άλλα σχόλια θα διαγράφονται. Εάν το αντικείμενο της αγγελίας πωληθεί πριν την λήξη του χρονικού διαστήματος που έχει οριστεί ο συντάκτης οφείλει να ολοκληρώσει την Αγγελία ή να ενημερώσει τον διαχειριστή ή κάποιον συντονιστή ώστε η αγγελία να διαγραφεί.


Οι αγγελίες διαγράφονται ή λήγουν στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα για την ομάδα που ανήκει ο συντάκτης τους. Πιο συγκεκριμένα αν ο συντάκτης είναι:

- απλό μέλος τότε η ενέργεια απόσυρσης θα γίνεται αυτόματα σε 45 ημέρες.

- για τα VIP μέλη η ενέργεια πραγματοποιείται αυτόματα σε 90 ημέρες και υπάρχει δυνατότητα επέκτασης για άλλες 90.

- στους χορηγούς η εμφάνιση των αντικειμένων θα τερματίζεται αυτόματα σε 120 ημέρες με δυνατότητα επέκτασης για άλλες 120.

Στις περιπτώσεις με δυνατότητα επέκτασης θα υπάρχει ενδιάμεση προθεσμία 1-5 ημερών μέχρι την ενεργοποίηση της δυνατότητας. Επίσης για 2-5 ημέρες μετά την λήξη της αγγελίας θα μπορεί ο εκάστοτε συντάκτης να έχει δυνατότητα πρόσβασης στην αγγελία και μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος η αγγελία θα εξαφανίζεται οριστικώς.


Απαγορεύεται αυστηρά η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους, σε δημοπρασίες ή η χρήση της κατηγορίας για δημοπρασία. Ρητά απαγορεύεται οι συντάκτες να αναρτούν αγγελίες αντικειμένων τα οποία δύναται να πωλούνται από εταιρεία στην οποία συμμετέχουν είτε ως εργοδότες είτε ως υπάλληλοι, ακόμα δε και στην περίπτωση που μπορεί να αφορά προϊόντα προσωπικής χρήσης. Δικαίωμα προώθησης προϊόντων εταιρειών έχουν μόνο οι χορηγοί.


Οι συντονιστές έχουν το δικαίωμα της εφαρμογής διαφόρων ποινών συμπεριλαμβανομένων των:

-Παύση χρήσης λογαριασμού για 40 ημέρες στην περίπτωση που στο κείμενο υπάρξει παραπομπή προς άλλους τόπους, με εξαίρεση για τις σελίδες των κατασκευαστών.

-Εφαρμογή 40 βαθμών προειδοποίησης στην περίπτωση που η αγγελία δεν αναγράφει όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

-Εφαρμογή από 10 έως 30 βαθμούς προειδοποίησης σε απλές περιπτώσεις παραβίασης των όρων.

 

Ο διαχειριστής διατηρεί μόνιμα το δικαίωμα της εφαρμογής οποιασδήποτε ποινής θεωρεί δίκαιη κατά την κρίση του και ανάλογα με την κακόβουλη χρήση. Οι ποινές της παραβίασης των όρων ανάρτησης αγγελιών δεν διαγράφονται.

 

Ομαδικές Αγοραπωλησίες / Group Buys

 

Ο «δικτυακός τόπος» φιλοξενεί σημείο στο σύστημα δημοσίων συζητήσεων, με την ένδειξη Group Buys, όπου τα μέλη μπορούν αυτόνομα και με δική τους ευθύνη να οργανώσουν ή συμμετέχουν σε μια ομαδική αγοραπωλησία οποιασδήποτε μορφής ή αντικειμένου. Συμμετέχοντας σε τέτοιες δραστηριότητες τα μέλη αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου τις όποιες βλαβερές κατά αυτούς ή τον δικτυακό κόμβο συνέπειες τυχόν προέλθουν, ακόμα δε και από κακόβουλες πράξης ή ενέργειες εξαπάτησης.


Τα άτομα που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση ή την διαμεσολάβηση της ομαδικής πράξης οφείλουν να δράττουν ανιδιοτελώς με μόνο σκοπό την από κοινού εξυπηρέτηση για την επίτευξη του χαμηλότερου ποσοστού κόστους απόκτησης. Επιβάλλεται να κοινοποιούν στους τελικούς αποδέκτες τα στοιχεία της προμηθεύτριας εταιρείας, όλες τις εργασίες που πραγματοποίησαν αλλά και το σύνολο των οικονομικών στοιχείων.


Κανένας εκπρόσωπος, συντονιστής ή ο διαχειριστής δεν συμμετέχει αλλά ούτε και ελέγχει τις τυχόν ομαδικές προμήθειες/αγοραπωλησίες που λαμβάνουν χώρα μεταξύ των μελών οποιασδήποτε κατηγορίας αυτού του δικτυακού τόπου. Κατά συνέπεια ότι ενέργειες ή πράξεις γίνονται κατά τις αγοραπωλησίες αφορούν μόνο τα συμβαλλόμενα μέρη και μόνον αυτά, άσχετα αν μέρος ή όλο το περιεχόμενο της συμφωνίας τους φιλοξενείται στο λογισμικό συζητήσεων του «δικτυακού τόπου». Επομένως τυχόν διαφωνίες ή άλλες ενστάσεις μεταξύ των μερών επιλύονται με μεθόδους που δεν αφορούν τον «δικτυακό τόπο» και τα υπόλοιπα μέλη του.


Συνίσταται σε όλα τα μέρη να λαμβάνουν υπόψη τους όλες τις παραμέτρους πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

 

Cookies

 

Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη ορισμένων υπηρεσιών/σελίδων του «δικτυακού τόπου» (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών/σελίδων του «δικτυακού τόπου» και μόνο. Ο επισκέπτης των σελίδων/υπηρεσιών του «δικτυακού τόπου» μπορεί να ρυθμίσει το σύστημα του ή το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες/σελίδες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του «δικτυακού τόπου» δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

Ψηφοφορίες

 

Για τη συμμετοχή του επισκέπτη/χρήστη σε ψηφοφορία που διενεργείται από τον διαχειριστή του «δικτυακού τόπου» ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο ή και όνομα χρήστη (username) και κατά περίπτωση άλλα στοιχεία όπως ιδιότητα, ηλικία κλπ. (ανάλογα με τη φύση των ερωτημάτων που τίθενται προς ψηφοφορία). Η ψήφος του επισκέπτη/χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ούτε να γνωστοποιηθεί σε τρίτους.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου υπόκεινται στις ρυθμίσεις και στις σχετικές διατάξεις που προβλέπονται από το ελληνικό (Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000) και το αντίστοιχο ευρωπαϊκό (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ) δίκαιο καθώς και από τους όρους του παρόντος τμήματος. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη ή/και μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή/και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου.

 

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει ο διαχειριστής και απαιτούνται για τη χρήση ορισμένων και μόνο σελίδων/υπηρεσιών του «δικτυακού τόπου» είναι

 

Α. Πάγια στοιχεία, που καταγράφονται κατά την περιήγηση στις σελίδες του «δικτυακού τόπου»:

 

-          Διεύθυνση IP, την μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση που αποδίδεται από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet στον επισκέπτη/χρήστη για την ταυτοποίηση του στο δίκτυο

-          Το λογισμικό περιήγησης που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης για την πλοήγηση του στο παρόν δικτυακό κόμβο.

 

Β. Υποχρεωτικά στοιχεία, τα οποία δηλώνονται κατά την εγγραφή για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους:

 

-          ψευδώνυμο

-          κωδικός πρόσβασης

-          η διεύθυνση της ηλεκτρονικής θυρίδας του επισκέπτη (e-mail)

-          μοντέλο αυτοκινήτου

-          νομός/δήμος διαμονής με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση του επισκέπτη

 

Γ. Προαιρετικά στοιχεία, τα οποία δηλώνονται κατά την διάρκεια της εγγραφής ή αργότερα:

 

-          αριθμός τηλεφώνου

-          ονοματεπώνυμο

-          φύλο

-          ημερομηνία γενεθλίων

-          τοποθεσία κατοικίας

-          ο προσωπικός κωδικός αναγνώρισης μέλους (PIN)

-          διευθύνσεις επικοινωνίας μέσω υπηρεσιών online ανταλλαγής μηνυμάτων (πχ AOL, MSN, ICQ κλπ)

-          διεύθυνση προσωπικής ιστοσελίδας

-          προτιμήσεις και ενδιαφέροντα

-          νομός/δήμος διαμονής με σκοπό την εξειδικευμένη ενημέρωση του επισκέπτη

 

Ειδικά τα στοιχεία της κατηγορίας Γ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επικοινωνία των διαχειριστών του δικτυακού κόμβου με τα μέλη και την παροχή πληροφοριών.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία παραμένουν στο αρχείο του διαχειριστή του δικτυακού τόπου, αξιοποιούνται μόνο για το σκοπό o οποίος έχει ήδη αναφερθεί και δεν κοινοποιούνται, προωθούνται, ανακοινώνονται, δημοσιεύονται σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει με το διαχειριστή (e-mail: webmaster@vwclub.gr) προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του.

Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση «Δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους ο διαχειριστής του «δικτυακού τόπου» δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζονται στους τόπους αυτούς.

Στις υπηρεσίες συνομιλιών (Chat, Shoutbox, Instant Messenger) και συζητήσεων (Forum) ο «δικτυακός τόπος» και ο διαχειριστής αυτού δύναται να καταγράφει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους επισκέπτες με σκοπό να εξακριβώσει την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των όρων της παρούσης, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν γνωστοποιεί το περιεχόμενο σε τρίτους (εκτός των αρμόδιων και μόνο αρχών).

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.